حرف ذ اسم

اقرأ ايضًا : اسم جماد بحرف ز الزين. حرف نهم است از حروف الفبای عرب و یازدهم از الفبای فارسی و بیست و پنجم از حروف ابجد و در حساب جمّل آن را به هفتصد دارند

2023-02-02
    اكبر ثلا ث كوكب في العا م
  1. اسم مهنه بحرف ذ؟
  2. بلاد ::حرف الذال (ذ) ملحق #1 2015/02/05
  3. 2 ذيل
  4. 7 ذرة