الجمله الاسميه تبدا ب اسم اشاره او موصول

.

2023-03-31
    Ovd'm v l s l غ