خط و

در تاريخ 01/03/92 آقاي احمد صادقي نژاد مدير امور نگهداري يزد بعد از 30 سال خدمت بصورت رسمي و 2 ماه قرارداد كار مدت معين بارنشست گرديد و . برای داده های زوجی ( x، y) ما انحراف استاندارد داده x را با s x و انحراف استاندارد داده y با s y نشان می

2023-02-04
    اختبار شخصيه التفكير ب الدماغ الايمن ام الايسر
  1. سپس
  2. آموزش هندسه : خط و زاویه